Kohti uusia oivalluksia


Etusivu / Coaching-taidot ja valmentava työote johtamiseen
A A A

MIKÄ ON MAAKUNTA-KORKEAKOULU?

Lapin korkeakoulujen ja seutukuntien yhteistyöverkosto; alueellista koordinaatiota vuosien kokemuksella.
 
Lue lisää...

OPINPOLULLE KOTIPAIKKA-
KUNNALTASI

Valinnanvapautta, erilaisia opiskelumahdollisuuksia ja uusia välineitä oppimiseen ja aikuisopiskeluun.

Lue lisää...

ME PALVELEMME SINUA

Alueellisesti räätälöityä koulutusta. Tukipalveluja tutkimus- ja kehittämistoimintaan Lapissa. Välineitä yritystoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää...
Ajankohtaista
4.11.2018 Coaching-taidot ja valmentava työote johtamiseen

Taito katsoa peiliin

Itsensä johtaminen on tämän päivän trendi. Onko itsen ja ihmisten johtamisen taito synnynnäinen ominaisuus? Mitkä ovat edelläkävijän ominaispiirteet? Kun puhutaan toisten johtamisesta, on ensin osattava johtaa itseään, sillä johtamisen toiminta rakentuu itsetuntemuksen ja energian varaan. Ilman itsetuntemusta ihminen ei tunne itsen ja maailman välistä suhdetta tai tunnista tapaansa olla maailmassa. Itsen johtamisesta puhutaan kuitenkin eri varsin kirjavilla termeillä ja useimmiten painopiste on oman toiminnan tavoitteellisessa johtamisessa. Itsen- ja toisten johtamisen taidoista yksi tär-keimmistä on kuitenkin taito katsoa peiliin. Millaista on ajatteluni? Miksi tietyt asiat herättävät vahvoja tunteita? Millainen kehityshistoria on tavoillani ajatella, tuntea ja toimia? Näin ollen voidaan puhua itsetuntemuksen johtamisesta. Se on inhimillistä toimintaa, itsen reflektointia ja jatkuvaa oppimista omaan intuitioon luottaen.

Tarve muuttua ja halu kehittyä

Jokaisessa meissä on sisäänrakennettuna kasvun impulssi, tarve muuttua ja halu kehittyä. Kun kehittää itseään, muuttaa samalla ympäristöään. Katse siirtyy itsestä toisiin ja koko maailmaan ja tässä yhteisöllisyyden hengessä voi syntyä paljon suurta. Parempi itsetuntemus saa katsomaan elämää laajemmasta kulmasta. Kun ihminen alkaa viemään elämäänsä ha-luamaansa suuntaan, se johtaa usein kaikin puolin tyydyttävämpiin elämänolosuhteisiin, onnellisuuden lisääntymiseen samoin kuin työtehon ja -hyvinvoinnin kasvamiseen. Syvenevän itsetuntemuksen kautta omien vahvuuksien, kehittämi-sen kohteiden ja onnistumisen tapojen tunnistaminen helpottuu. Myös omien tarpeiden ja rajojen löytäminen vahvis-tuu. Tässä ajassa, jossa maailman mittasuhteet järkkyvät silmien edessä, kasvaneen sisäisen varmuuden myötä ulkoisen epävarmuuden sietokyky kasvaa. Totta tässä ajassa on myös se, että ympäristöämme koskeva tuhoisa muutos pakottaa meidät ottamaan sisäisen kasvun haasteen vastaan, sillä itsetuntemus auttaa löytämään parhaan mahdollisen työuran ja vastuullisen elämäntavan, joka tukee käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Henkilökohtaisen rohkeuden kasvaminen antaa voimaa toimia ensisijaisesti sisäistä ääntä kuunnellen ja koko potentiaali käyttöön ottaen. Uskomalla siihen, että hyvää riittää meille kaikille, syntyy myönteinen ajatus universaalista hyvän kierrättämisestä, jolloin jokaisella hyvällä teolla ja eleellä on suuri merkitys.

Oletko sinä saanut syntyessäsi coaching-taidot?

Toimintaa myönteisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti ohjaava energia lähtee hyvästä fysiikasta ja henkisestä energias-ta. Erityisesti henkinen energia syntyy tilannetietoisuudesta, itsesäätelykyvystä, rohkeudesta ja läsnäolon taidosta. Syn-tymälahjana voi saada erityisiä taitoja, kuten poikkeuksellisen kyvyn keskittyä, kuunnella, kysyä, kannustaa ja kunnioittaa. Nämä moniulotteiset kyvyt omaava on tietämättään käyttänyt coaching -taitoja, jotka edesauttavat menestyksekästä toimintaa. Coaching –koulutuksessa näiden taitojen harjoittamiseen liitetään erilaisia käytännönläheisiä menetelmiä ja työkaluja, joiden myötä taitoja on mahdollista lähteä vahvistamaan niin itsessä kuin toisissa.

Millaisia ovat itsetuntemukseltaan vahvan ihmisen tunnusmerkit? Itsensä hyvin tunteva ihminen on hyväntahtoinen ja persoonaltaan eheä. Hän on käynyt sopivasti läpi menneisyyttään tietääkseen miten on rakentunut. Riittämättömyyden ja häpeän tunteet eivät rajoita mieltä, vaan hän kykenee elämään hetkessä ja luottamaan tulevaan. Hän kohtaa haasteet rauhassa ja elää ja toimii sen mukaisesti, mihin uskoo ja mitä arvostaa. Hän ei yritä liikaa, vaan uskaltaa ottaa aikaa ajatte-lulle, tunteille ja unelmille. Oman historiansa läpikäymisestä syntyy elämänkokemuksen myötä intuitiivinen herkkyys, tarkka vaisto, mistä kehittyy myös kyky katsella sekä eteen- että taaksepäin eripituisilla perspektiiveillä. Mitä pidempi kyky ihmisellä on oppimisen näkökulmasta katsella taaksepäin, sitä pidemmälle yltää myös visio tulevaisuudesta. Onnis-tumisten huomaaminen kasvattaa itseluottamusta, mikä puolestaan lisää itseymmärrystä ja -tuntemusta. Syntyy myöntei-sen oppimisen kehä.

Itsensä tunteva ihminen ottaa toiset huomioon arvostaen erilaisuutta ja erilaista osaamista ymmärtäen ja kunnioittaen myös vastustajiaan ja kilpailijoitaan. Hän on empaattinen omaten sekä myötäelämisen- että näkökulman vaihtamisen taidot. Hän tunnistaa sen, mitä voi antaa itselleen, toisille ja organisaatiolle sen lisäksi, mitä voi itse siltä saada. Hän toimii ja johtaa omalla esimerkillään tunnistaen myös oman rajallisuutensa. Hän toimii ennustettavasti, koska tunnistaa omat päätöksentekomekanisminsa ja liikkeelle panevan voiman, ja se synnyttää ympärille luottamusta. Hänellä on kyky enna-koida ja tunnistaa tilanteita huolehtien kokonaisuudesta ja hän on valmis ajoittain tinkimään omasta mukavuudestaan. Häntä kuvaa toimintatyyliltään joustavuus ja hän ottaa monipuoliset keinot käyttöön, kun päämäärä on kirkas. Hän ymmärtää rutiinien energiaa vapauttavan ja omaa kyvyn myös spontaaniin toimintaan.

Itsensä tunteva ihminen luo omalla energiallaan ja ymmärtämyksellään innoitusta ympärilleen, sillä elämäntehtäväänsä toteuttavana häntä ympäröi myönteisyys, josta hänen vaikutuspiirissään olevat saavat osansa. Hän voi olla persoonalleen sopivalla tavalla sekä innostaja, kannustaja että mahdollistaja. Hän on taitava viestijä ja osaa myydä visionsa siten, että kaikki haluavat ampua panoksensa samaan tauluun. Hän jakaa tietoa, poistaa sekä henkisiä että konkreettisia esteitä, osallistaa ihmisiä tunnetasolla ja auttaa kehittymään. Hän antaa toisille tilaa kasvaa ja kehittyä aktiivisina ajattelijoina ja ideoijina ja hän arvostaa tunteiden ja toiminnan vapautta, vastuunottoa ja avointa, luottamuksen ilmapiirissä käytävää keskustelua, jonka mahdollistaa hänen vaalimansa myötätuntoinen, yhteisöllinen arvokulttuuri. Hän tukee vahvuuksia ja valaa uskoa sekä kertoo oikeuksista, mutta osaa olla myös tiukka muistuttaen velvollisuuksista.

Itsensä tunteva ihminen tietää, että ajatukset eivät ole aina totta, eikä ihminen ole sama kuin tunteensa. Hän tietää, että muutostilanteissa tunteita projisoidaan ympäristöön ja hän sietää sen, ettei joka tilanteessa yhteistä säveltä synny. Hän ymmärtää keskittyä työn tekemiseen, sillä koko orkesterin ei tarvitse kantaa kapellimestarin vastuuta. Stressinhoito ja rauhoittuminen perustuvat kykyyn ottaa etäisyyttä stressaaviin olosuhteisiin. Kyvystään toimia tämänkaltaisen paineen alla hän luottaa vanhaan freudilaiseen ”totuuteen”: ihminen on terve, kun hänellä on kyky tehdä työtä, leikkiä ja rakas-taa. Niinpä hän järjestää vapaa-ajallaan aikaa niille asioille, jotka tuovat mielihyvää ja voimaannuttavat. Hän uskaltaa ym-päröidä itsensä merkityksellisillä ja tasapainoisilla ihmissuhteilla ja huolehtii vastuullisesti terveydestään pitäen kunnos-taan huolta, sillä se on kaiken perusta.

Itsensä hyvin tunteva ihminen toimii ennen kaikkea valmentavalla otteella johtaen omaa ja mahdollisesti toisten itsetun-temusta. Jos tunnistit tästä kuvauksesta asioita, joissa haluaisit kehittyä, olet lämpimästi tervetullut syksyllä 2019 alkavaan Coaching-osaaja koulutukseen Rovaniemelle! Positiiviseen ja valmentavaan psykologiaan perustuvat integatiivi-set coaching- ja valmennustaidot antavat tieteellisen ja käytännönläheisen perustan itsetuntemuksen kehittymiseen sekä nykyaikaiseen itsensä ja toisten johtamiseen. Ongelmien ratkaiseminen ja nykytilanteessa pärjääminen on sen ajattelemista, mikä on olennaista ja tärkeää juuri nyt. Tule mukaan rakentamaan positiivisen vahvistamisen ja arvostami-sen kulttuuria, jossa pääpaino on tekemisen, yrittämisen ja kokeilemisen kautta kehittymisessä, kannustamisessa, omien vahvuuksien tunnistamisessa ja ennen kaikkea jokaisen ihmisen hyvän tahdon ja kauneuden näkemisessä! Koulutus kannattaa aina; se on pääomaa, jota kukaan ei ota pois. Mitä tänään kylvät, sitä kastelet huomenna ja niität tulevaisuu-dessa!
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä. 


 


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK